Cơ hội cuối cùng cho lao động Việt nam Bất hợp pháp ở nước ngoài tự nguyện đăng ký về nước trước ngà

24/03/2015 13:44

hực hiện một trong những biện pháp quyết liệt nhằm chấn chỉnh hoạt động đưa lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài, ngày 27/01/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP. Theo đó, hạn cuối cùng để áp dụng xử phạt tiền đối với lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài bỏ trốn khỏi nơi làm việc theo hợp đồng hoặc ở lại nước ngoài trái phép sau khi hết hạn hợp đồng là sau ngày 10/3/2014. Điều này có nghĩa là những lao động Việt Nam đã vi phạm mà tự nguyện về nước trước ngày 10/3/2014 thì sẽ chưa áp dụng phạt tiền như quy định tại Điều 35 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013.

Bộ LĐTBXH và Bộ Ngoại giao đã có thông tư liên tịch số 32 ngày 6/12/2013 qui định chi tiết và rõ ràng qui trình xử phạt cả khi phát hiện người lao động vi phạm khi đang ở nước ngoài cũng như khi đã trở về Việt nam. Cơ quan đại diện Việt nam ở nước ngoài sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm đối với người lao động vi phạm căn cứ vào thông báo của các cơ quan chức năng nước sở tại hoặc chủ sử dụng lao động và ra quyết định xử phạt đến 100 triệu đồng về hành vi này. Ở trong nước, trách nhiệm này thuộc về Chính quyền địa phương và ngành LĐTBXH. Quyết định xử phạt sẽ được niêm yết ở Cơ quan đại diện ngoại giao Việt nam ở nước ngoài cũng như UBND cấp xã nơi người lao động cư trú trước khi đi, thông báo đến gia đình người lao động và sẽ cưỡng chế thi hành theo pháp luật xử phạt vi phạm hành chính nếu người vi phạm không tự nguyện chấp hành.

Thong ke